Helen Keller. La tenacia del volere e l’amore per la vita