Pretrattamento di reflui industriali mediante agenti ossidanti elettrogenerati in situ