Els catalans a la Meditarrània medieval. Noves fonts, recerques i perspectives, a cura di Lluís Cifuentes i Comamala, Roser Salicrú i Lluch e M. Mercè Viladrich i Grau, Viella, 2015, pp. 500