V. HURTADO, Llibre de deutes, trameses i rebudes de Jaume de Mitjavila i Companyia, 1345- 1370. Edició, estudi comptable i econòmic, CSIC, Instituciò Milà i Fontanals, Departament d’Estudis medievals, Barcelona, 2005, 652 pp.