HLA-E gene polymorphism associates with ankylosing spondylitis in Sardinia