Polaronic metal state at the LaAlO 3 /SrTiO 3 interface