Soluble adenosine deaminase activity in fibromyalgia syndrome