Prenatal diagnosis of thalassaemia major resulting from Lepore/beta-thalassaemia genotype