Molecular analysis of beta zero-thalassemia intermedia in Sardinia