Reverse bias degradation of metal wrap through silicon solar cells